Statystyki Brześć Kujawski

DANE PODSTAWOWE:

Województwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: włocławski
Rodzaj powiatu: ziemski
Gmina: Brześć Kujawski
Rodzaj gminy: miejsko-wiejska
Burmistrz: Wojciech Bolesław Zawidzki
Kod pocztowy: 87-880
Numer kierunkowy: +48 54
Tablice rejestracyjne: CWL

DANE GEOGRAFICZNE:

Powierzchnia miasta: 7,04 km²
Ogólna powierzchnia gminy wynosi: 15.044 ha (w tym 704 ha miasto), co stanowi 10,2 % powierzchni powiatu włocławskiego
Wysokość nad poziomem morza: 75 m n.p.m.
Współrzędne geograficzne: 52° 37′ N, 18° 53′ E

POPULACJA:

Liczba mieszkańców: 4868 osób
– w tym mężczyzn: 2312
– w tym kobiet: 2556
Gęstość zaludnienia: 653 osób/km²

* Dane statystyczne z roku 2010

CHARAKTERYSTYKA GEOGRAFICZNA:

Pod względem podziału Polski na mezoregiony fizyczno-geograficzne (wg Kondrackiego) obszar gminy położony jest w obrębie trzech jednostek:
– Równiny Inowrocławskiej,
– Pojezierza Kujawskiego,
– Kotliny Toruńskiej.
Pod względem hydrograficznym gmina Brześć Kujawski leży w dorzeczu Wisły, a główną osią hydrograficzną oraz głównym ciekiem wodnym jest rzeka Zgłowiączka. Dolina Zgłowiączki oraz tranzytowy odcinek tej rzeki stanowi także dobrze rozwiniętą sieć hydrograficzną w obrębie granic administracyjnych miasta.
Rzeźba terenu gminy Brześć Kujawski ukształtowała się w okresie zlodowacenia i wiąże się głównie z działalnością lądolodu i wód subglacjalnych oraz akumulacyjną i erozyjną działalnością wód roztopowych. Szczególnie dużym urozmaiceniem rzeźby powierzchni charakteryzuje się miasto Brześć Kujawski,, które położone jest w strefie doliny rzeki Zgłowiączki wcinającej się w otaczającą wysoczyznę morenową na głębokość kilkunastu metrów. Największe drobne i boczne wcięcia erozyjne znajdują się w zachodniej części miasta w rejonie Falborka.

Pełne dane statystyczne gminy w „Statystycznym Vademecum Samorządowca 2016 – Brześć Kujawski” na stronie Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.